Pingströrelsen
Historik i Sverige
Pingstväckelsen i Sverige kom att spridas dels genom Andrew G Johnsons resande, dels genom ett stort antal evangelister, främst då kvinnor, från den s.k. Örebromissionen. Ledaren för denna inre mission hette John Ongman, och kvinnorna kom därför att kallas Ongmansystrar. Genom Ongmans stöd till den väckelse som kom med Johnson blev Örebro ett tidigt centrum i Sverige, tillsammans med ovan nämnda Skövde. Nästa starka centrum blev Göteborg med en ekumenisk verksamhet i den s.k. Torghallen på Kungstorget. I Göteborg utgavs även den första pingstidskriften i Sverige, Glöd från altaret. Från 1911 kom en stark ledare i Stockholm att allt mer stå i centrum, den unge baptistpastorn Lewi Pethrus. Från och med den s.k. Kölingaredsdeklarationen 1919 kan man allt mera tala om ett trossamfund med Filadelfiaförsamlingen i Stockholm som centralpunkt och pastor Lewi Pethrus som dess inofficielle ledare. Pingstväckelsen i Sverige var till en början överkonfessionell (ekumenisk). Främst fick den fäste i baptismen och metodismen. På vissa håll, till exempel i Göteborg, levde den ekumeniska idén länge och några speciella pingstförsamlingar bildades inte förrän på 1920-talet. Redan 1907 anslöt sig dock en samfundsfri församling, Betaniaförsamlingen i Adelöv, och året därpå bildades pingstförsamlingar i till exempel Skärhamn och Luleå. Förhållandet till de lokala baptistförsamlingarna var dock gott och många av dem hette därför fortfarande "baptistförsamlingar". Oftast var de dock fria bönegrupper. Ursprungsorten Skövde fick till exempel ingen egen "pingstförsamling" förrän 1912. Filadelfiaförsamlingen i Stockholm leddes 1911-1958 av pastor Lewi Pethrus. År 1913 uteslöts denna församling ur baptistsamfundet på grund av meningsskiljaktigheter rörande nattvarden. Detta har av vissa setts som ett svepskäl då baptisterna ändrade sin officiella ställning till nattvardsfrågan bara en kort tid senare. Den verkliga anledningen till att utesluta Filadelfia ska i stället ha varit att bli av med den energiske ledaren Lewi Pethrus, för att undvika splittring inom samfundet. John Wahlborg beskriver i sin bok "I Mästarens ärenden. 35 år som svensk baptistpredikant" uteslutningen som pinsam och sorglig. Uteslutningen ledde dock till att Pingströrelsen växte sig starkare och det var Svenska Baptistsamfundet som fick släppa till flest medlemmar. Efter sitt genombrott 1911 var Lewi Pethrus den svenska pingströrelsens informelle ledare fram till sin död 1974. Stor betydelse för rörelsens utveckling i Sverige anses även Sven Lidman ha haft - fram till den brytning mellan Pethrus och Lidman som skedde 1948.
Pingströrelsen i Sverige idag
Pingströrelsen är en gemenskap av drygt 400 frikyrkoförsamlingar som tillsammans utgör den största svenska pentekostala församlingsrörelsen. Namnet gavs rörelsen av media under dess första frambrytningstid på tidigt 1900-tal. Detta med hänvisning till rörelsens betonande av händelserna på den första pingstdagen, då lärjungarna enligt Apostlagärningarna kapitel 2 för första gången fylldes av den Helige Ande och då blev frimodiga, profeterade på olika tungomål och lät underverk ske. Rörelsen betonar att kristna även idag kan få personlig erfarenhet av Gud genom andedop, och få del av andliga nådegåvor och andens frukter. Pingstväckelsen liknar eller är en del av den karismatiska rörelsen, som är mer sentida och har gett upphov till flera nya samfund, men även är en rörelse inom flertalet äldre kristna samfund. Anhängarna kallas pingstvänner. Rörelsens storlek Ser man till medlemsantalet är pingströrelsen den största frikyrkliga rörelsen i Sverige. 2007 hade man 84 590 medlemmar i 485 församlingar. Rörelsen var som störst under 1980-talet, med strax över 100 000 medlemmar. Pingströrelsen har således haft större betydelse för frikyrkligheten i Sverige än i flertalet andra länder. Antalet i praktiken aktivt deltagande personer var 2003 cirka 127 000, vilket var något mindre än för Svenska Missionskyrkan.

De största församlingarna i Sverige är:
  • Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, nära S:t Eriksplan 6126 medlemmar (2007)
  • Smyrnaförsamlingen i Göteborg 2959 medlemmar (2007)
  • Pingstförsamlingen i Jönköping 2556 medlemmar (2007)
  • Sionförsamlingen i Linköping 1826 medlemmar (2008)